2 Μαΐ 2012

Ο ρόλος των εργοθεραπευτών στο σχολικό πλαίσιο


Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη η οποία μέσα από κατάλληλα επιλεγμένες και στοχοκατευθυνόμενες δραστηριότητες, αποσκοπεί στη βελτίωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων με την ευρεία έννοια του όρου. Τα ειδικά εργοθεραπευτικά προγράμματα περιλαμβάνουν: διδασκαλία δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, ανάπτυξη αντιληπτικο-κινητικών δεξιοτήτων, ανάπτυξη δεξιοτήτων παιχνιδιού, προεπαγγελματικών και ψυχαγωγικών δεξιοτήτων.(American Occupational Therapy Association,1981)

O εργοθεραπευτής αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού προσωπικού σε ένα σχολικό πλαίσιο. Χρησιμοποιεί τις ειδικές γνώσεις που διαθέτει για να βοηθήσει τα παιδιά να προετοιμαστούν και να αποκτήσουν σημαντικές δεξιότητες μάθησης, εκπληρώνοντας το ρόλο τους σαν μαθητές.
Υποστηρίζει ακαδημαϊκές και μη ακαδημαϊκές δεξιότητες, περιλαμβάνοντας τις δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής, τα μαθηματικα, τις κοινωνικές δεξιότητες διαχείριση συμπεριφοράς, τη συμμετοχή σε αθλήματα, τις δεξιότητες αυτοφροντίδας, τις προεπαγγελματικές /επαγγελματικές δεξιότητες κ.α.
Παρεμβαίνει στον τομέα της κινητικής λειτουργίας, της αισθητηριακής επεξεργασίας και της λειτουργικότητας των χεριών.
Ειδικότερα:
*ο εργοθεραπευτής αξιολογεί τις αναπτυξιακές, λειτουργικές και αισθητικοκινητικές δεξιότητες των μαθητών
*προσδιορίζει τις ανάγκες των μαθητών και καθορίζει τους στόχους αποκατάστασης των διαφόρων δεξιοτήτων, μέσω σκόπιμων δραστηριοτήτων(κινητικών, αντιληπτικών κ.α.) που βοηθούν τον μαθητή στη σχολική και κοινωνική προσαρμογή
* παρατηρεί το βαθμό συμμετοχής του μαθητή σε μία δραστηριότητα και με κατάλληλες στρατηγικές διευκολύνει την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δραστηριοποίηση του σ αυτήν
*ελαττώνει τις δυσκολίες που περιορίζουν την συμμετοχή του μαθητή μέσα στο σχολικό περιβάλλον
*χρησιμοποιεί την υποστηρικτική τεχνολογία ,βοηθώντας την πρόοδο των μαθητών(τροποποιεί τον εξοπλισμό της τάξης)
*βοηθάει στο σχεδιασμό σχετικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη συνεχιζόμενη εφαρμογή τους μέσα στην τάξη και
*βοηθάει στην προετοιμασία των μαθητών για μία επιτυχή μετάβαση σε πλαίσια επαγγελματικών συνθηκών, σε μία όσο το δυνατόν αυτόνομη ζωή η και σε μια περαιτέρω εκπαίδευση.
*παρακολουθεί την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών και ενημερώνει τους γονείς για την εξέλιξή τους και για το πρόγραμμα εργοθεραπείας που εφαρμόζει
*συνεργάζεται με τον φυσικοθεραπευτή και εισηγούνται στον διευθυντή του σχολείου τις αναγκαίες εργονομικές διευθετήσεις και την παροχή βοηθημάτων για τη διευκόλυνση της ψυχοκινητικής δραστηριότητας και της μαθησιακής ετοιμότητας των μαθητών, ώστε να αξιοποιούνται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι δυνατότητές τους.
*εργάζεται είτε σε ατομική βάση, είτε σε μικρές ομάδες παιδιών, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον εργοθεραπευτή.
Ο εργοθεραπευτής αφού αξιολογήσει τον μαθητή, χρειάζεται να θεσπίσει στόχους και να σχεδιάσει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα εργοθεραπείας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του.


ΠΗΓΕΣ:

1)Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της  ελληνικής δημοκρατίας, Τεύχος Β,Αρ.Φύλλου449, 3 Απριλίου 2007.
2)Αmerican Occupational Therapy Association.