8 Μαΐ 2012

Εργοθεραπεία και θεμελιώδεις δεξιότητες


Οι θεμελιώδεις δεξιότητες αποτελούν δομικά στοιχεία ανάπτυξης για τη μάθηση και είναι ουσιώδεις για τη δημιουργία γερών βάσεων για την καθημερινή ζωή. Επιτρέπουν στα παιδιά να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες για την ηλικία τους και να λειτουργήσουν με επιτυχία. 
Στην ουσία τα παιδιά αποκτούν δεξιότητες για:
 • την αυτοφροντίδα
 • την αποτελεσματική  εργασία στο σχολείο
 • το παιχνίδι 
Ο εργοθεραπευτής έχει εμπειρία πάνω στην αξιολόγηση της ανάπτυξης των θεμελιωδών δεξιοτήτων και στην αναγνώριση της σύνδεσης μεταξύ της αποκτηθείσας δεξιότητας και της απόδοσης στην τάξη. Χρησιμοποιεί  ποικιλία προσεγγίσεων και παρεμβάσεων σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο που χρησιμοποιεί.
Κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων τους, τα παιδιά βιώνουν ένα φάσμα δραστηριοτήτων, που προωθεί την ανάπτυξη των θεμελιωδών δεξιοτήτων. Τα παιδιά χρησιμοποιούν αυτές τις δεξιότητες στη σχολική τους μέρα και μέσα από πολλές εμπειρίες παρέχονται ευκαιρίες για ενίσχυση αυτών.
Για παράδειγμα: 
 • Για να χρησιμοποιήσουν ψαλίδι και να κόψουν με ακρίβεια  κατά μήκος μιας γραμμής, τα παιδιά χρειάζεται να έχουν αναπτύξει δεξιότητες όπως, σωστή στάση σώματος, λεπτή κινητικότητα, οπτικοκινητικό συντονισμό, οπτικοχωρικές σχέσεις, κινητικό σχεδιασμό και αμφίπλευρο συντονισμό.
 • Για να πιάσουν μία μπάλα,τα παιδιά χρειάζεται να έχουν αναπτύξει δεξιότητες όπως,σωστή στάση σώματος και ισορροπία, αντίληψη της εικόνας σώματος στο χώρο, αμφίπλευρο συντονισμό, χιασμό της μέσης γραμμής του σώματος και οπτικοκινητικό συντονισμό. 

Από τη στιγμή που τα παιδιά θα τελειώσουν το δημοτικό σχολείο είναι απαραίτητο να έχουν αποκτήσει όλες τις βασικές  δεξιότητες ώστε να είναι προετοιμασμένα για την επόμενη βαθμίδα του σχολείου. 
Οι θεμελιώδεις δεξιότητες είναι:
 • Αισθητηριακή επεξεργασία
 • Αδρή κινητικότητα και συντονισμός
 • Λεπτή κίνηση και έλεγχος
 • Αντίληψη
 • Ομιλία
 • Οργάνωση
 • Κοινωνική και συναισθηματική οργάνωση
Οι δεξιότητες που αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία ανάπτυξης για την μάθηση και είναι ουσιώδεις για τη συμμετοχή των παιδιών στους τομείς λειτουργικής ενασχόλησης 
(Α. Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής –Αυτοφροντίδα 
Β. Παραγωγικότητα-Εργασιακές δραστηριότητες, 
Γ.Παιχνίδι-Ψυχαγωγικές δραστηριότητες) είναι οι παρακάτω:

Απαραίτητες δεξιότητες για την ικανότητα ομιλίας είναι η προσοχή και η ακρόαση, η δεκτική ομιλιά, η ομιλία έκφρασης  και η ακουστική μνήμη.
Για την οπτική αντίληψη βασικές δεξιότητες θεωρούνται η οπτική διάκριση, η οπτικές χωρικές σχέσεις και η οπτική μνήμη.
Για την λεπτή κινητικότητα χρειάζεται να αναπτυχθούν οι δεξιότητες της οπτικοκινητικής  ολοκλήρωσης και συντονισμού και της λεπτής επιδεξιότητας.
Για την αδρή κίνηση απαραίτητες δεξιότητες είναι ο κινητικός σχεδιασμός, η στάση σώματος και η ισορροπία , η αντίληψη της θέσης του σώματος στο χώρο, ο αμφίπλευρος συντονισμός, ο χιασμός της μέσης γραμμής του σώματος και η πλευρίωση.
Τέλος θεμελιώδη στοιχεία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης αποτελούν το αιθουσαίο σύστημα(κίνηση και ισορροπία),το απτικό σύστημα, το ιδιοδεκτικό σύστημα, το ακουστικό και οπτικό σύστημα.
Έχοντας αναπτύξει όλες τις παραπάνω δεξιότητες το παιδί αποκτά εφόδια και βασικά στοιχεία για την μάθηση, συμμετέχοντας στους τομείς λειτουργικής ενασχόλησης.
      

ΠΗΓΗ:Building blocks for learning Occupational Therapy Approaches Practical Strategies for the Inclusion of Special Needs in Primary School.